Regulamin

Regulamin serwisu www.esklepstihl.pl


§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
§ 5 Umowa Sprzedaży
§ 6 Płatność 
§ 7 Ceny
§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów
§ 10 Wymagania techniczne
§ 11 Prawa własności intelektualnej
§ 12 Dane osobowe

§ 13 Postanowienia końcowe

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
2. Załącznik nr 2 – Polityka prywatności.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwany dalej Regulaminem.
2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.esklepstihl.pl prowadzony jest przez Zbigniewa Wasilewskiego, indywidualnego przedsiębiorcę, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7250001955; REGON: 730281123 działający jako właściciel firmy w rozumieniu prawa cywilnego pod nazwą „F.H.U. Piston” z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 1/3, kod pocztowy: 91-421, NIP: 7250001955; REGON: 730281123; adres korespondencji elektronicznej: poczta@pistron.com.pl; telefon: (42) 632 88 70.
3. Niniejszy Regulamin określa: 
3.1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.esklepSTIHL.pl , zwany dalej Serwisem;
3.2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
3.3. tryb postępowania reklamacyjnego;
3.4. warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serwis;
4. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie i punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu. 
6. Serwis prowadzony jest usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, „Administratorem” lub „Sprzedawcą”.
7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Definicje
Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. Administrator; Usługodawca; Sprzedawca - Zbigniew Wasilewski, indywidualny przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7250001955; REGON: 730281123 działający jako właściciel firmy w rozumieniu prawa cywilnego pod nazwą „F.H.U. Piston” z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 1/3, kod pocztowy: 91-421, NIP: 7250001955; REGON: 730281123; . 
2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
3. Formularz Zamówienia – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienia przez Klienta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży;
4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o zamieszczonych Ogłoszeniach.
7. Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Regulamin – niniejszy dokument.
9. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi, umożliwiający zawarcie Umowy Sprzedaży.
10. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
11. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
12. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.
13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).
2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1. prowadzeniu Konta w Serwisie;
2.2. korzystaniu z Formularza Zamówienia.
3. Korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie następujących czynności przez Usługobiorcę:
3.1. Wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie http://esklepstihl.pl/pl/reg  do czego niezbędne jest:
3.1.1. podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych;
3.1.2. zaakceptowanie w pełnym zakresie postanowień niniejszego Regulaminu, co następuje poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu.
3.2. Aktywacja Konta, w sposób określony w otrzymanej na podany adres e-mail korespondencji.
4. Rejestracja Usługobiorcy dokonywana jest po podaniu, w szczególności:
4.1. nazwy Usługobiorcy;
4.2. adresu email;
4.3. hasła;
4.4. opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
5. W wyniku prawidłowej Rejestracji Serwis tworzy dla Usługobiorcy Konto, które zostaje przypisane do jego nazwy. Tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie
6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w rubryce do tego przeznaczonej - nazwy Usługobiorcy i hasła.
7. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
8. Nazwa może być dowolnie wybrana przez Usługobiorcę, przy czym nie może ona być sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie przyjętymi zwyczajami korzystania z Internetu, a także naruszać dobra osobiste. 
9. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:
9.1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
9.2. w wypadku nieaktywności Konta przekraczającej okres jednego roku, rozumianej jako zaniechanie wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego Serwisu celem zalogowania się do Konta.
10. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
11. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez samodzielne usunięcie Konta lub poprzez złożenia oświadczenia przez Usługobiorcę, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora. 

12. Korzystanie z Usługi polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia ma swój początek z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie.
13. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
13.1. wypełnieniu Formularza Zamówienia; oraz
13.2. kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” 
14. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: 
14.1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
14.2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 
14.3. adres poczty elektronicznej, 
14.4. numer telefonu kontaktowego; oraz 
14.5. danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności;
14.6. w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
15. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Formularz Zamówienia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne
1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu. 
3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@piston.com.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Serwisu.
4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
4.1. imię i nazwisko;
4.2. adres zamieszkania;
4.3. adres e-mail;
4.4. numer telefonu
4.5. powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia
4.6. w razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególność zeskanowanego dokumentu tożsamości, obrazu ze zrzutem ekranu itd.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści. Odpowiedź na reklamacje jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 5 Umowa Sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
2. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu. 
3. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na Konto składa Zamówienie, wskazując na witrynie internetowej Serwisu Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”.
4. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
4.1. imię i nazwisko/nazwa firmy;
4.2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj); 
4.3. adres poczty elektronicznej; 
4.4. numer telefonu kontaktowego; oraz 
4.5. danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności;
4.6. w wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
5. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
6. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta także bez konieczności rejestracji w Serwisie i zalogowania na Konto, bezpośrednio poprzez Formularz Zamówienia stosownie do ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 6 Płatność 
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
1.3. Wniosek kredytowy za pośrednictwem CA Raty oraz mRaty.

1.4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy -
Bank: Pekao S.A.
Numer rachunku:48 1240 3021 1111 0000 3426 8317;
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności CA Raty(Bank Credit Agricole) lub mRaty (mBank) Klient obowiązany jest do wypełnienia wniosku kredytowego oraz do odbioru towaru po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku kredytowego przez Bank.
5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Serwisie pod adresem: http://esklepstihl.pl/pl/prices 
6. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Termin dostawy Produktów wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem). O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

§ 7 Ceny
Ceny produktów wskazane w Serwisie:
1.1. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
1.2. podawane są w złotych polskich;
1.3. nie uwzględniają kosztów dostawy, koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Produktu, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzający, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone: 
1.1. pisemnie na adres: Sprzedawcy, tj. ul. Kilińskiego 1/3, 91-421 Łódź;
1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@piston.com.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: F.H.U. Piston z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 1/3, kod pocztowy: 91-421.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Klient zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów
1. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu.
3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu można w szczególności:
3.1. pisemnie na adres: Sprzedawcy, tj. ul. Kilińskiego 1/3, kod pocztowy: 91-421 Łódź;
3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@piston.com.pl
4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniona przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
5. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia.
6. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
7. Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Konsument.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 10 Wymagania techniczne
1. Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
1.1. komputer z dostępem do Internetu;
1.2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
1.3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
1.4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 11 Prawa własności intelektualnej
1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
2.1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
2.2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
2.3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
2.4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora; 
2.5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
2.6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.) 

§ 12 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. Piston z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 1/3, 91-421 Łódź, NIP: 7250001955, REGON: 470505960. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu eSklepSTIHL.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem eSklepSTIHL.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie eSklepSTIHL.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu eSklepSTIHL.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez F.H.U. Piston i przez jej partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest F.H.U. Piston oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od F.H.U. Piston informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie eSklepSTIHL.pl adres poczty elektronicznej.
4. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z F.H.U. Piston poprzez adres e-mail: daneosobowe@eSklepSTIHL.pl lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
5. F.H.U. Piston szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. F.H.U. Piston informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a F.H.U. Piston umowy. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez F.H.U. Piston zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatnościoraz do kontaktu z F.H.U. Piston na adres e-mail poczta@piston.com.pl lub na adres siedziby.
6. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, ich udostępniania innym podmiotom, stosowanych zabezpieczeń przetwarzanych danych zawarte są w Polityce Prywatności, która znajduje się tu: https://esklepstihlpl.shoparena.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

7.Administrator stosuje pliki "cookies". Szczegółowe informacje na temat ich stosowania przez Administratora są zawarte w Polityce Prywatności, która znajduje się tu: https://esklepstihlpl.shoparena.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców w drodze ich publikacji w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu. 
3. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, w wyniku założenia Konta, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
4. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
5. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: 
http://esklepstihl.pl/pl/i/Regulamin/3

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 marca 2016 roku.


Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do:
Zbigniewa Wasilewskiego, indywidualnego przedsiębiorcę, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7250001955; REGON: 730281123 działający jako właściciel firmy w rozumieniu prawa cywilnego pod nazwą „F.H.U. Piston” z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 1/3, kod pocztowy: 91-421, NIP: 7250001955; REGON: 730281123;

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 2 – Polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu jest Zbigniew Wasilewski, indywidualny przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7250001955; REGON: 730281123 działający jako właściciel firmy w rozumieniu prawa cywilnego pod nazwą „F.H.U. Piston” z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 1/3, kod pocztowy: 91-421, NIP: 7250001955; REGON: 730281123;
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmian.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmian.)
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
4. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnego z tymi celami.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
2. Cel i zakres zbierania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe:
1.1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień oraz Umów Sprzedaży;
1.2. w celu realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;
1.3. w celu rozpatrywania składanych przez Usługobiorców reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
2.1. Imię i nazwisko;
2.2. Adres zamieszkania;
2.3. Numer Telefonu;
2.4. Adres e-mail;
2.5. Adres.
3. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
4. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
5. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu Usługobiorcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Usługobiorca może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
6. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Usługobiorcy,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl